L'Alliance FFL

Handvest van Naties die de Sharia verwerpen

Handvest van Naties die de Sharia verwerpen

Inleiding

Wij, onafhankelijke organisaties en vrije burgers, die alle verantwoordelijkheden voor hun daden nemen : in de naam van en voor de waarden van vrijheid, scheiding van kerk en staat en respect voor anderen, zoals omschreven in de Europese Conventie van Mensenrechten, een hoeksteen van onze samenleving, willen hierbij plechtig aan de kaak stellen de aanwezigheid en introductie van Sharia wetten op ons grondgebied.

Uitspraak van 13 februari 2003 door het Europese Hof van Mensenrechten (1) in Strassbourg met betrekking tot sharia :

« Het hof is het eens met de Kamers standpunt dat Sharia indrijft tegen de fundamentele principes van onze democratie, zoals vastgelegd in de statuten van de Conventie. »

­Bron:

De 15e alinea op deze pagina : http://www.iilj.org/courses/documents/RefahPartisivTurkey.pdf

De ondertekenaars van dit handvast verwerpen elke beschuldiging van racisme of xenofobie. De Sharia veroordelen is een politieke en sociale daad, die op geen enkele manier betrekking heeft op het karakter van individuen in persoon. Sharia, die mensen onderverdeelt in rangen en stangen, afhankelijk van hun religie of sekse, en bovendien delen van de mensheid onrein en inferieur verklaart, draagt bij aan een onacceptabel system van religieuze seksisme, racisme en xenophobie.

Sharia, die probeert individueel en gemeenschappelijk gedrag, onder de dreiging van spirituele of fysieke straffen, uit naam van een religieus geloof, is een verzameling regels die fundamenteel de constitutiële vrijheden en menselijke waardigheid van onze bevolking, schendt, door hen te proberen over te halen hun onvervreemdbare rechten in te ruilen voor een vernederende slavernij.

Wij, ondergetekenden, verklaren hierbij, in het licht van de fundamentele incompatibiliteit tussen democratie en Sharia, dat het dit niet gewenst is op ons grondgebied en roepen hierbij op alle burgers en organisaties deze proclamatie te ondersteunen en samen te werken onze fundamentele vrijheden en menselijke waardigheden te behouden.

Wij leggen onze ziel en zaligheid in het behouden en het verdedigen van onze medeburgers en gemeenschap tegen de opkomende Sharia en zullen ons inspannen Sharia definitief te verbannen binnen al onze mogelijkheden, binnen de grenzen van de wet en democratische principes.

Wij

* Het promoten in onze respectievelijke landen van passages van wetten die het mogelijk maken de sharia wetten te verbieden, zo ook het promoten of propaganderen hiervan, publiekelijk of privé, en persoonlijke of gezamenlijke toepassingen als normen van gedrag.

* Het promoten in onze respectievelijke landen van effectieve, educatieve, gelegaliseerde en preventieve beoordelingen, ontworpen om sociale activiteiten te ondernemen, die nauw verbonden zijn met de uitvoering van de Sharia wetgeving.

(1)   Het Europese Gerechtshof is de hoogste autoriteit in het nemen van beslissingen met betrekking tot mensenrechten : de ondertekenaars van deze conventie zijn gebonden aan hun besluit.

(2)   Het Europese Gerechtshof voor mensenrechten, bekrachtigd door de Europese landen heeft inspraak in wetten in alle landen van de Europese Unie

Print het onderstaande artikel uit om een exemplaar van het document te verkrijgen

1)     Word document : https://allianceffl.files.wordpress.com/2010/07/allianceleaflet.do

2)     PDF document : https://allianceffl.files.wordpress.com/2010/07/signcharter-form.pdf

Printbare flyers om de Alliance en het handvest te promoten

1)     Word document 2 blz. : https://allianceffl.files.wordpress.com/2010/07/allianceleaflet.doc

2)     PDF File 1 blz. : https://allianceffl.files.wordpress.com/2010/07/leafletalliance.pdf

Je kunt jezelf ook opgeven bij de Alliance op deze pagina : https://allianceffl.wordpress.com/ om de meest recentelijke, bijgewerkte en gekorrigeerde versie te verkrijgen

De Alliantie zegt: Stop Sharia!

Afgelopen maandag 12 juli 2010 heeft Gates of Vienna de bedenker van de Alliantie, Gandalf geïnterviewd over de motieven en de methodieken van de geplande alliantie.

http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/07/alliance-to-stop-sharia.html

Vraag: U zegt dat u geen problemen heeft met het Islamitische geloof of andere religieuze doctrines, enkel met het rechtssysteem Sharia. Kunt u de redenen voor uw focus op de Sharia toelichten?

Antwoord: Okay, laten we beginnen met het Islamitische geloof en religieuze doctrines. We kunnen geen bezwaar maken tegen iemands geloof, voor de simpele reden dat wij hun mensenrechten respecteren. In een democratische rechtstaat heeft iedereen het recht te geloven wat hij wil; zo simpel is het gewoon. Daar kan ik aan toevoegen dat het hebben van problemen met het gedachtegoed van de buurman een hele a-productieve manier is van tijdsbesteding.

Sharia is een heel ander verhaal, Sharia in de westerse maatschappij is van politieke aard (omdat politiek hetgeen is de maatschappij stuurt). In een Moslimmaatschappij is Sharia van religieus belang, maar we leven niet in een Moslimmaatschappij en we hoeven hun manier van kijken (Weltanschauung) niet over te nemen. Sommige mensen hebben de pretentie wetten te willen introduceren in onze maatschappij. Wetten die individueel en collectief gedrag, de moraal, de kleedwijze, de voeding, het justitiële apparaat, het huwelijk, het seksleven, het successierecht, de burgerstatus en zelfs waar je het recht toe hebt te geloven. Wetten die niet democratisch tot stand gekomen zijn, wetten die absoluut onverenigbaar zijn met de principes van democratie, wetten die ieder mensenrecht overschrijden die je maar kunt bedenken, wetten die ons geciviliseerde concept van menselijke waardigheid ondermijnen en u vraagt waarom wij onze pijlen richten op de Sharia?

Laat mij terug komen op de vraag door een wedervraag te stellen: waarom is niet iedere inwoner van de democratische landen gefocust op het Sharia-probleem dat we vandaag de dag hebben?

Sommige slimmeriken zeggen dat het alleen betrekking op de Moslims, waarom zouden zij zich er druk om maken?

Wat is een Moslim? Een soort nieuwe burger, met andere rechten en plichten? Een nieuw soort burger die niet het recht heeft op onze grondwettelijke rechten, op elementaire mensenrechten en in het bijzondere als het een vrouw betreft?

We weten niet wat een Moslim is en om eerlijk te zijn, interesseert het ons ook niet. Maar we weten wel wat het is om een burger te zijn in een vrije maatschappij en wat de Sharia met mensen doet: het maakt van hen slaven met een volgzame, slaafse en vernederende houding. Sharia is psychische slavernij, daarom hebben we er problemen mee.

Vraag: Dus, als ik het goed begrepen heb bent u tegen de invoering van Sharia omdat het mensenrechten en grondwetten schrijdt?

Antwoord: Mijn antwoord is ja en nee.

Ja, we zijn helemaal tegen een systeem van individueel of collectief gedrag (nota bene: we hebben het over gedrag, niet geloof) die een politiek systeem dat niet verenigbaar is met democratie, grondrechten van de burger en mensenrechten in het algemeen promoot. Het actief opdringen van een ondemocratisch politiek en sociaal systeem in onze maatschappij noemt men de rechtstaat ondermijnen en dat is een misdrijf.

Kinderen en burgers in het algemeen leren dat zij niet gebruik mogen maken van hun grondwettelijke rechten en hen wijs maken dat zij een buitenlandse wetgeving moeten respecteren, hoe klein deze verplichting ook zijn moge, is niet te tolereren. Er bestaat niet zoiets als een parallelle wetgeving naast de onze en onze zienswijze is dat iedereen die een buitenlandse wetgeving aan onze maatschappij wil opdringen, zelfs wanneer zij de schijn ophouden dat het gaat om religie en op het eerste oog onschuldig gedrag, moet worden gestopt.

Laten we een voorbeeld nemen om dit te illustreren: Ramadan. Het lijkt een onschuldig gebruik waar we geen aanstoot aan kunnen nemen, feestelijk en joviaal toch?

Fout: Ramadan is een verplichting opgelegd door de Sharia. En als zodanig, als je het niet respecteert dan word je een kaffir (een niet-Moslim soort van ondermaats mens). In een Islamitische samenleving (waar Sharia de wetgeving is) kun je naar de gevangenis gaan of worden beroofd door je buren omdat ‘je de Islam hebt beledigd’, simpelweg door iets te eten of drinken tijdens ramadan.

En in een nog-niet-Moslim staat, voert ramadan een hele sterke sociale druk uit op individuen die zich vrijheden permitteren op gebied van de Sharia. Onze burgers die het Islamitische geloof aanhangen die lijden onder dat ‘onschuldige en feestelijke gebruik’ dat hen in staat stelt om hoofden te tellen en te stigmatiseren van mensen die de hoop koesteren vrij te kunnen leven.

Sharia-slachtoffers die zich deze regels eigen hebben gemaakt moeten volgzaam zijn, zien het als de ‘normale’ manier van leven. Ongeschoolde mensen zien alleen de feestelijkheden en de lekkernijen, maar het is het Sharia-recht, niets meer en niets minder dan het stenigen van vrouwen voor het plegen van overspel en het amputeren van handen van dieven.

Sharia is een totaal pakket; je kan niet uitkiezen wat je leuk vindt en de rest vergeten. Dat is wat we doen met religie in een democratische maatschappij, maar bedenk u alstublieft dat Sharia buiten de democratie staat en zelfs buiten ons westelijke concept van civilisatie.

Wat we nu zien van Sharia is meestal onschuldig – halal eten, kledingsvoorschriften, etc. Maar het is sterk verweven met de nare zaken waar we niet aan willen denken. Het accepteren van de eerste stap, is een uitnodiging voor een volgende. Als je niet naar de kelder wilt, waarom zou je dan de trap naar beneden gebruiken?

Het nee-gedeelte van dit antwoord gaat over de zaken in Sharia waarvan mensen denken dat het onschuldig, het dragen van specifieke kleding, het speciale eten, het bouwen van moskeeën, etc. Op zichzelf zetten al die zaken niet veel zode aan de dijk – kleding, gebouwen, wat is het probleem?

Als er geen directe lijn te trekken viel met de Sharia, zouden wij met al die zaken geen probleem hebben.

Maar vandaag de dag is kleding die de Sharia-richtlijnen volgt, een schreeuwerig signaal van onderwerping en als zodanig een openlijke verheerlijking van Sharia, een sociaal maatschappelijke veroveringsvlag. Het consumeren van halal-eten is een ander signaal van onderwerping en een financiële impuls voor nog meer Sharia in onze maatschappij. En in de moskeeën die in onze steden verschijnen, wordt Sharia vaak openlijk onderwezen als gedragsnorm voor onze burgers aan onschuldige kinderen aan onze buren.

Dus ja, we zijn zeker weten tegen iedere toepassing van de Sharia-wetgeving en iedere onderwijzing ervan. We geloven stellig dat als genoeg mensen hun stemgeluid laten horen om adequate maatregelen tegen de Sharia te eisen, onze gekozen vertegenwoordigers hun angsten vergeten en doen waarvoor wij hen gekozen hebben: het beschermen van onze naties en onze democratie.

Vraag: U lijkt ervan overtuigd dat het verbieden van de Sharia een liberaliserende druk uitoefent op de vrijheden van Moslims alsook voor niet-Moslims. Klopt dat?

Antwoord: Ja, absoluut! In een democratisch land heeft iedere burger een heel scala aan rechten en vrijheden, hij heeft het recht om te leven zoals hij wil, als een vrij mens ervan uitgaande dat hij niet de rechten en vrijheden in gevaar brengt van anderen.

Waarom zouden wij tolereren dat Sharia-predikers/activisten actief werk maken van het vernietigen van onze buren hun rechten en vrijheden, door hen te indoctrineren, sociale druk uit te oefenen en heel vaak ook fysiek geweld?

De ‘Moslim-gemeenschap’ (umma) is een Sharia-afgeleid concept dat individuen verbind aan een gemeenschap met uitzonderlijke gebruiken en verplichtingen (Sharia-wetgeving). Dit concept heeft absoluut geen enkele validiteit – of je bent een burger of je bent het niet, al het andere is irrelevant.

Een algeheel verbod op de Sharia zal helpen de burgers met het Moslim geloof te beschermen tegen mensen die hen trachten te binden aan de psychische slavernij van de Sharia. Onze democratische rechtstaten bieden het geweldige gift van vrijheid voor ieder burger van het Moslim-geloof die het wil accepteren. Het is onze collectieve plicht om de condities te creëren zodat zij kunnen verbreken met de lachwekkende, uitheemse en barbaarse wetgeving.

Het verbieden van de Sharia zal ons ook beschermen, want Sharia treft ook niet-Moslims.

Sharia promoot discriminatie, haat, bedrog en geweld tegen niet-Moslims (kuffar), sterk. Sharia zorgt voor sociale onrust en spanningen die leiden tot stedelijke antiautoritaire situaties wanneer zij betrokken worden op sociale en immigratie vraagstukken.

Iedereen zal een beter leven hebben zonder de Sharia, iedereen.

Vraag: U programma is heel goed te begrijpen. Maar onze landen hebben al grondwetten en wetten die haaks op de Sharia staan. Welke strategie zal u aanhangen om onze vertegenwoordigers de Sharia expliciet te laten verwerpen? Hoe zal je hun zo ver krijgen om reeds bestaande verboden toe te passen op ondemocratische wetten?

Antwoord: Om hierop antwoord te geven moeten eerst wat zaken uitgelegd worden.

Het is precies zo: onze landen hebben al grondwetten en wetten die haaks staan op de Sharia. Dit simpele feit zou ons moeten beschermen tegen iedere poging de Sharia in onze maatschappij in te voeren. In theorie wel, maar in de praktijk is het anders zoals wij allemaal kunnen zien.

Waarom?

Informatie. De westerse democratieën lijden aan een betreurenswaardig tekort aan informatie.

  • We zitten in een oorlog en we weten het niet eens (bedenk wel dat Jihad tegen niet-Moslims een heilige plicht is voor iemand die de Sharia volgt).
  • We hebben te maken met een politiek ideologie en we weten het niet eens (de meeste mensen denken nog steeds in termen van ‘clash of civilisations / cultuurverschillen’, een religieus conflict of een racisme gerelateerd probleem).
  • We kunnen de symptomen van een groeiende invloed van de Sharia zien en we kunnen ze niet als zodanig aanwijzen (hoofddoekjes, halal eten, vrijheid van meningsuiting die op de tocht staat door een latent klimaat van dreigementen en geweld rond Sharia-gerelateerde zaken, etc. …).

We weten gewoon niet waar we mee te maken hebben. De meeste mensen weten niet eens wat de Sharia is, noch de verbanden die er zijn met de fundamentele teksten van de Islam.

Vraag maar rond – hoe veel mensen die jij kent hebben de Koran en de Hadith gelezen en weten wat de Sharia is en wat niet?

Mensen weten niet wat Sharia is. De meeste moslims in onze landen weten het zelfs niet, nota bene. En onze leiders? Waarom zouden die het beter moeten weten? Omdat jij voor hen gestemd hebt? Denk er eens goed over na.

Dit is de essentie van het probleem: onze sociale onbekwaamheid om de aanwezigheid van de Sharia te herkennen en de gevaren ervan voor onze democratie maatschappijen te analyseren.

Zodra onze vertegenwoordigers goed ingelicht zijn over de Sharia en de gevaren die het met zich meebrengt, kunnen zij de natie ertegen beschermen.

Op dit punt, komt het antwoord op jouw vraag.

Hoe halen we onze leiders over om Sharia als de naam van ons probleem te gaan zien?

Hoe halen we hen over om verboden op de Sharia te leggen?

Informatie is het antwoord. Als je eenmaal weet wat Sharia is en hoe je het moet herkennen wanneer je het ziet, weet je wat je moet doen.

We zullen mensen en leiders laten zien wat Sharia is en hoe het al stiekem/geniepig al tot onze straten is doorgedrongen, hoe het in een razend tempo aan het groeien is als het niet aangepakt wordt.

En wanneer je op de hoogte bent wat Sharia precies is, dan wil je het niet in je land hebben, nooit, geloof me maar.

En op dit moment is het zo dat als genoeg mensen hun stemgeluid laten horen om ‘Stop Sharia nu!’ te roepen dan zullen onze leiders naar hun achterban moeten luisteren.

En als ze dat niet doen, dan blijven ze niet lang onze vertegenwoordigers. Democratie is niet een slecht systeem, weet je – als mensen eenmaal begrijpen dat hun vertegenwoordigers gewoon echt doof en blind zijn voor de maatschappelijke problemen, dan kappen ze met hen.

De waarheid over Sharia: dat is onze strategie. De waarheid is ons wapen; we hebben niks anders nodig.

Une Réponse

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Nederlandse versie: handvest-van-naties-die-de-sharia-verwerpen […]


Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :